Provozní řád – Smlouva o zajištění příměstského/pobytového tábora

Platbou za tábor přijímá rodič/zákonný zástupce podmínky uvedené v tomto PROVOZNÍM ŘÁDU – SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍMESTSKÉHO/POBYTOVÉHO TÁBORA

 

 1. Přihlášení na příměstský/pobytový tábor
  1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte (dále jen Zákonný zástupce) zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z tohoto provozního řádu.
  2. Organizátorem příměstského/pobytového tábora (dále jen PT) je organizace
   Klub Slunečnice, z.ú., se sídlem Rýmařovská 561, Praha 9 – Letňany (dále jen Provozovatel)
  3. Předmětem smlouvy mezi Provozovatelem Zákonným zástupcem je účast dítěte na příměstském/pobytovém táboře Provozovatele.
  4. Účastníkem tábora se rozumí osoba, jejíž účast je podložena řádně provedenou registrací na PT a vyplněním online přihlášky. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (Zákonným zástupcem). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek.
  5. Smluvní vztah mezi Zákonným zástupcem a Provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti po řádném zaplacení ceny za PT (dále jen Táborného).
 2. Podmínky účasti
  1. Účastník PT je povinen dodržovat provozní řád, režim dne a pokyny vedení tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků PT. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky PT. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný stornovací poplatek. Účastník PT je povinen šetřit majetek v místě konání PT.
  2. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na PT seznámit dítě přiměřeným způsobem s provozním řádem, a to zejména s následujícími body:
   1. Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.
   2. Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
 • Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu PT. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu vedoucího PT (i vlastní léky, vitamíny). Vlastní léky je nutné oznámit při nástupu na PT vedoucímu.
 1. Strava – Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.
 2. Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
 3. Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
 • Šikana, násilí – V případě násilí, nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu.
 1. Provozovatel výslovně upozorňuje, že účastník PT si ručí sám za mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.
 2. Podmínkou pro nástup na PT je zaplacení příměstského tábora, předání potvrzení o bezinfekčnosti dítěte při nástupu (1. den příměstského tábora) a předání kopie kartičky zdravotní pojišťovny (pokud nebyla zaslána předem elektronicky).
 3. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v potvrzení o bezinfekčnosti dítěte ke zdravotnímu ohrožení účastníka, či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.
 4. Účastník PT je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na PT. V případě, že nebude mít potřebné vybavení dle seznamu, může hlavní vedoucí nezbytně nutné vybavení zakoupit a zákonným zástupcům předat k proplacení.

 

 1. Platba a storno podmínky
  1. Provozovatel má právo na zaplacení Táborného k datu uvedeného na přihlášce. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí Provozovatele lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a Provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení o storno poplatcích.
  2. Zákonný zástupce má právo ze závažných důvodů (které doloží) kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí buď doporučeným dopisem na adresu Poskytovatele, nebo e-mailem na adresu tabory@klubslunecnice.cz. V případě e-mailu je přijetí odstoupení akceptované teprve odpovědí zástupce Poskytovatele. Účast dítěte je stornována ke dni, v němž bylo odstoupení doručeno. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na PT, nebo v případě předčasného ukončení účasti je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodě 3c tohoto provozního řádu.
  3. Výše stornovacího poplatku:
   1. při zrušení účasti v době do 60 dnů před začátkem: jednorázově 500,-Kč
   2. při zrušení účasti v době od 60 do 30 dnů: 20 % z Táborného
   3. při zrušení účasti v době od 30 dnů do 14 dnů: 50 % z Táborného
   4. při zrušení účasti v době od 13 dnů do 4 dnů: 70 % z Táborného
   5. při zrušení účasti v době 4 dnů a méně: 100 % z ceny z Táborného

Při získání náhradníka rodičem, vrátí Provozovatel zákonným zástupcům plnou cenu. Závažné zdravotní problémy řešíme individuálně.

 1. Poskytovatel má právo odečíst stornovací poplatek od zaplacené ceny. Pokud nebyla částka uhrazena, zavazuje se Zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů. Pokud tak neučiní, bude storno poplatek vymáhán právní cestou, přičemž smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Výše uvedené storno poplatky se vztahují i na zrušení, nenastoupení či ukončení účasti z důvodu porušení provozního řádu.
 2. V případě onemocnění během PT, potvrzené lékařem a tím ukončení účasti dítěte na PT, bude vrácena poměrná část nákladů po vyúčtování celého PT Provozovatelem.
 1. Závěrečné ustanovení
  Zákonný zástupce vyplněním online přihlášky na PT stvrzuje, že se seznámil s Provozním řádem a podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tento řád a podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení tohoto řádu a podmínek.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Přihlášením dítěte na PT uděluje Zákonný zástupce organizaci Klub Slunečnice.cz, z.ú. jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem č.121/2000Sb. o právu autorském, v rozsahu a dle podmínek uvedených na adrese www.klubslunecnice.cz/gdpr, se kterými byl před přihlášením seznámen/a.

 

Provedením platby za PT Zákonný zástupce souhlasí s uvedeným Provozním řádem a podmínkami a je si vědom/a toho, že jejich opakované nedodržování a porušování může mít za následek předčasné vyloučení dítěte z PT bez možnosti náhrady již uhrazeného Táborného.

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.