Provozní řád – Smlouva o zajištění výuky

Platbou kurzovného přijímá rodič/zákonný zástupce podmínky uvedené v tomto PROVOZNÍM ŘÁDU – SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY

 

 1. Přihlášení na kurz
  1. Dítě je přihlášeno na kurz po přihlášení v online rezervačním systému na adrese klubslunecnice.webooker.eu, po přihlášení obdrží rodič emailem potvrzení, přílohou potvrzení je také tento Provozní řád – Smlouva o zajištění výuky. Přihláška je platná po zaplacení kurzovného na základě faktury, která je přílohou potvrzovacího emailu (variabilní symbol je jedinečný pro každou platbu).
  2. Pokud je v kurzu ještě volné místo a nenarušil by se tím program kurzu, je možné přijmout dítě i v průběhu kurzu.

 

 1. Povinnosti Klub Slunečnice, z.ú., IČ: 28553306 (dále jen „poskytovatel“)
  1. Poskytnout studentovi kvalitní výuku dle konceptu STEAM v příslušném typu kurzu za podmínek uvedených v této smlouvě a vytvořit pro výuku vhodné podmínky.
  2. Nahradit v plné míře výuku, která byla zrušena ze strany poskytovatele. Poskytovatel si nicméně vyhrazuje právo na případnou změnu lektora.
  3. V případech, že poskytovatel není schopen výuku zajistit/nahradit, vrátit studentovi alikvotní část kurzovného.

 

 1. Povinnosti studenta a jeho rodičů/zákonných zástupců:
  1. Řádně a včas zaplatit kurzovné za příslušný kurz.
  2. Řádně a včas docházet do výuky, tj. minimálně 10 minut před začátkem vyučovací hodiny. Po zahájení hodiny již nebude možné vcházet a vycházet z učebny, aby nebyla narušována výuka.
  3. Dodržovat pokyny lektorů a nevhodným chováním, zejména zapnutými mobilními telefony a konzumací občerstvení, nerušit výuku.
  4. Bez svolení lektora nebo jiné pověřené osoby nemanipulovat s technickými zařízeními v učebnách (počítače, tablety, osvětlením apod.). Student/zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu vzniklou jeho zaviněním na zařízení a vybavení poskytovatele.
  5. Neprodleně uvědomit provozovatele o předčasném ukončení docházky a o případné změně osobních údajů relevantních pro výuku (zejména jméno, e-mail, telefonní číslo).
  6. Do kurzů mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Rodiče nesmí do kroužků vodit ani děti s podezřením na začínající nemoc. Trpí-li dítě alergickou rýmou nebo kašlem, je povinností rodičů doložit lékařské potvrzení z alergologie.
  7. Dle vlastního uvážení a s ohledem na zajištění ochrany zdraví dítěte informovat vyučujícího o nemocích (potravinové alergie, epilepsie apod.), kterými dítě trpí.
  8. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese doprovod dítěte, v případě jeho přítomnosti na lekci, a to po celou dobu pobytu v prostorách poskytovatele, v případně nepřítomnosti rodičů nese odpovědnost lektor dané lekce.

 

 1. Podmínky vyučování:
  1. Před zahájením obdrží rodiče informace o délce trvání kurzu. Konkrétní náplň kurzu určuje lektor, a to v závislosti na dovednostech, schopnostech a momentálním rozpoložení dětí.
  2. Informace o potřebných pomůckách, které si s sebou děti budou na kurz nosit, obdrží rodiče před začátkem kurzu nebo na první lekci přímo od lektora. Lektor rovněž doporučí oděv a obuv vhodné pro daný kurz.
  3. Na kurz je zakázáno nosit jakékoli předměty, které by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, pokud si lektor takové předměty výslovně nevyžádá.
  4. Lektor vede evidenci příchozích dětí na jednotlivé lekce a rodiče mají právo do evidence svého dítěte nahlížet.
  5. Prostory, ve kterých probíhají kroužky, otevírá lektor vždy s dostatečným předstihem, před zahájením každé jednotlivé lekce. Bez vědomí některého z lektorů nebo provozovatele se v prostorách nesmí zdržovat žádné osoby.
  6. Po skončení dané lekce má lektor povinnost vyčkat vyzvednutí posledního účastníka lekce rodičem, zákonným zástupce či jinou osobou, která je uvedena v přihlášce či prohlášení zákonného zástupce, ledaže je dle pokynů zákonného zástupce dítě oprávněno odcházet z kroužku samo.
  7. Prostory, ve kterých probíhají kroužky, uzavírá lektor poté, co se přesvědčí o tom, že v prostorách již nikdo další není.
  8. Děti nesmí samostatně opouštět prostory učebny, ve které probíhá lekce. V případě nutnosti použití WC je lektor povinen zajistit bezpečnost dítěte, které učebnu opouští.
  9. Vstup do prostor k výuce je možný pouze v přezůvkách, ponožkách, či s návleky.
  10. Kabáty, bundy apod. se odkládají vždy v šatně, kam je možné přenést v ruce také boty.
  11. Za osobní věci je zodpovědnýkaždý účastníkV případě krádeže či poškození poskytovatel nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu. Poskytovatel neručí za cennosti (šperky, elektronika, finanční obnos atp.) ponechané v šatně. Po dohodě s lektorem si lze cennosti ponechat v učebně, či v tělocvičně.
  12. Konzumace jakýchkoli potravin a nápojů je povolena pouze s vědomím lektora. Ke konzumaci nesmí nikdy docházet při práci s vybavením učeben.

 

 1. Školné a storno podmínky:
  1. Po přihlášení je student povinen uhradit školné ve výši uvedené v pokynech z rezervačního systému Webooker.
  2. Za uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den uhrazení daného kurzu.
  3. Na požádání je možné vystavit fakturu za kurz na firmu zaměstnavatele.
  4. V případě ukončení kurzu v prvních 3 lekcích je vráceno 70% částky za neabsolvované lekce.
  5. V případě ukončení docházky v průběhu kurzu (od 4. lekce) a za zameškané hodiny vzniká poskytovateli nárok na uhrazení celého kurzovného po dobu uzavřeného období (pololetí). Zaplacené kurzovné se nevrací.
  6. Poskytovateli vždy trvá nárok na úhradu kurzovného až do řádného ukončení smluvního vztahu.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo nezahájit kurz v případě nízkého počtu uchazečů. V tomto případě nabídne studentovi alternativní kurz v jinou dobu. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, poskytovatel mu neprodleně vrátí uhrazené kurzovné.
  8. Ze závažných důvodů si provozovatel vyhrazuje právo zrušit příslušný kurz (např. dlouhodobá pracovní neschopnost lektora nebo snížení počtu žáků ve skupině pod ekonomicky únosnou úroveň). I v tomto případě bude studentovi nabídnut alternativní kurz v jinou dobu. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, provozovatel mu neprodleně vrátí kurzovné v alikvotní výši.
  9. V případě mimořádné situace, kdy bude nutné zrušit konkrétní lekci, budou rodiče informováni emailem či telefonicky na kontakty uvedené v přihlášce. V takovém případě bude nabídnuta náhradní hodina, a pokud to nebude možné, bude kurzovné za danou lekci vráceno.

 

 1. Náhrady zameškaných vyučovacích hodin:
  1. Délka jedné lekce se liší v závislosti na typu kurzu. Nárok na náhradní lekci vzniká pouze tehdy, byla-li účast u lektora řádně a včas omluvena. Omluva je platná minimálně 2 hodiny před začátkem lekce. Omluvy se zadávají do rezervačního systému Webooker, v případě nouze e-mailem na adrese: info@klubslunecnice.cz.
  2. Během doby trvání kurzu má každý student nárok na 2 náhradní lekce.
  3. Na náhradu se student/zákonný zástupce přihlašuje v rezervačním systému Webooker. Termín náhrady je možné také domluvit prostřednictvím emailu info@klubslunecnice.cz
  4. Student je povinen vybrat si případné náhradní lekce v období trvání daného kurzu, po jeho ukončení nárok na náhradu zaniká.
  5. Náhradní lekci je možné vybrat v libovolném kurzu, který pořádá poskytovatel ve stejném období jako je nahrazovaný kurz.
  6. V případě dlouhodobější nepřítomnosti dítěte prokazatelně způsobené zdravotními problémy se řeší vrácení kurzovného individuálně, na základě žádosti rodičů, a po předložení lékařského potvrzení prokazujícího, že se dítě nemohlo daného kurzu účastnit.

 

 1. Ostatní
  1. Každý má za povinnost informovat o přítomnosti neznámé osoby v prostorách kurzů některého z lektorů nebo provozovatele.
  2. Každý má za povinnost informovat o vzniku jakékoli situace, která by mohla mít za následek ohrožení zdraví či bezpečnosti ostatních osob.
  3. Na lekcích nesmí být žádná z osob pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
  4. Tento provozní řád – Smlouva o zajištění výuky se netýká Táborů a Příměstských táborů. V případě Táborů a Příměstských táborů slouží rezervační systém Webooker pouze pro registraci na příslušnou akci a zprostředkování online platby. Příslušné smluvní dokumenty a podmínky budou rodičům/zákonným zástupcům zaslány na e-mailovou adresu zadanou při přihlášení, nebo jsou přístupné na adrese klubslunecnice.cz/podminky_tabory.

 

 1. Doba trvání smlouvy
  1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou (po dobu trvání kurzu) a může být ukončena dohodou stran nebo odstoupením od této smlouvy.
  2. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy pro hrubé porušení povinností či hrubé chování studenta, kdy k nápravě nepostačila ani předchozí výzva. V takovém případě nemá student nárok na náhradu kurzovného.
  3. Student má právo odstoupit od smlouvy:
   1. pokud ze zdravotních důvodů nemůže v docházce do kurzu pokračovat. V takovém případě má student nárok na náhradu alikvotní části již uhrazeného kurzovného za předpokladu, že doloží potvrzení od lékaře.
   2. pokud poskytovatel přeruší kurz a v období do 4 týdnů nezajistí náhradní výuku. V takovém případě má student nárok na náhradu alikvotní části již uhrazeného kurzovného.

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášením dítěte na kurz uděluje rodič/zákonný zástupce organizaci JeduEdu.cz, z.ú. jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem č.121/2000Sb. o právu autorském, v rozsahu a dle podmínek uvedených na adrese www.klubslunecnice.cz/gdpr, se kterými byl před přihlášením seznámen/a.

 

Provedením platby kurzovného rodič/zákonný zástupce souhlasí s Provozním řádem a podmínkami uvedenými v této smlouvě a je si vědom/a toho, že jejich opakované nedodržování a porušování může mít za následek předčasné vyloučení dítěte z kurzu bez možnosti náhrady již uhrazeného školného.

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.