PROVOZNÍ ŘÁD KLUBU SLUNEČNICE


Platbou kurzovného přijímá zákonný zástupce podmínky uvedené v PROVOZNÍM ŘÁDU.


Přihlášení na kroužek


1. Dítě je přihlášeno na kroužek po vyplnění přihlášky na internetových stránkách https://klubslunecnice.webooker.eu/ , po jejím vyplnění obdrží rodič emailem potvrzení. Registraci lze také provést osobně na recepci klubu. Přihláška je platná po přihlášky zaplacení kroužkovného/kurzovného na základě faktury, která je přílohou potvrzovacího emailu (variabilní symbol je jedinečný pro každou platbu).
2. Pokud je v kroužku ještě volné místo a nenarušil by se tím celý kurz, je možné přijmout dítě i v průběhu kurzu.
Organizace kroužků a provozního dne:
1. Před zahájením obdrží rodiče informace o délce trvání kurzu. Konkrétní náplň kurzu určuje lektor, a to v závislosti na dovednostech, schopnostech a momentálním rozpoložení dětí.
2. Lektor vede evidenci příchozích dětí na jednotlivé lekce a rodiče mají právo do evidence svého dítěte nahlížet.
3. Prostory, ve kterých probíhají kroužky, otevírá lektor vždy s dostatečným předstihem, před zahájením každé jednotlivé lekce. Bez vědomí některého z lektorů, provozovatele nebo zřizovatele se v prostorách nesmí zdržovat žádné osoby.
4. Po skončení dané lekce má lektor povinnost vyčkat vyzvednutí posledního účastníka lekce rodičem, zákonným zástupce či jinou osobou, která je uvedena v přihlášce či prohlášení zákonného zástupce, ledaže je dle pokynů zákonného zástupce dítě oprávněno odcházet z kroužku samo.
5. Prostory, ve kterých probíhají kroužky, uzavírá lektor vždy po té, co se přesvědčí o tom, že v prostorách již nikdo další není.


Organizace přítomnosti účastníků lekcí (dětí a rodičů)


1. Do kroužků mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Rodiče nesmí do kroužků vodit ani děti s podezřením na začínající nemoc. Trpí-li dítě alergickou rýmou nebo kašlem, je povinností rodičů doložit lékařské potvrzení z alergologie.
2. Do kroužků mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení.
3. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese doprovod dítěte, v případě jeho přítomnosti na lekci, a to po celou dobu pobytu v prostorách kroužků, v případně nepřítomnosti rodičů nese odpovědnost lektor dané lekce.
4. Děti nesmí samostatně opouštět prostory učebny, ve které probíhá lekce. V případě nutnosti použití WC je lektor povinen zajistit bezpečnost dítěte, které učebnu opouští.
5. Děti, případně rodiče, se musí chovat k vybavení učeben a všem materiálům poskytnutým k lekci ohleduplně, aby nedošlo k jejich poškození a zároveň dbát na bezpečnost všech přítomných osob. Vždy je bezpodmínečně nutné se řídit pokyny lektora.


Obecná ustanovení


1. Vstup do prostor kroužků je možný pouze v přezůvkách, ponožkách, či s návleky. (Přezůvky jsou základním množství k zapůjčení).
2. Kabáty, bundy apod. se odkládají vždy šatně, kam je možné přenést v ruce také boty.
3. Za osobní věci je zodpovědný každý účastník. V případě krádeže či poškození kroužky nepřebírají zodpovědnost za vzniklou škodu. Klub neručí za cennosti účastníků (šperky, elektronika, finanční obnos atp.) zanechané v šatně. Po dohodě s lektorem si lze cennosti ponechat v učebně, či v tělocvičně, kde kurz probíhá.
4. Každý má za povinnost informovat o přítomnosti neznámé osoby v prostorách kroužků některého z lektorů, zřizovatele nebo provozovatele.
5. Každý má za povinnost informovat o vzniku jakékoli situace, která by mohla mít za následek ohrožení zdraví či bezpečnosti ostatních osob.
6. Na lekcích nesmí být žádná z osob pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
7. Konzumace jakýchkoli potravin a nápojů je povolena pouze s vědomím lektora. Ke konzumaci nesmí nikdy docházet při práci s vybavením učeben.
8. Všichni lektoři a účastníci lekcí (děti a rodiče) jsou povinni se řídit tímto Provozním řádem

Neodchozené lekce, vracení kurzovného

1. V případě odhlášení dítěte z lekce do 2 hodin před jejím začátkem, je možné si v rámci jiného kroužku vybrat náhradu. Omluvu do programu Schůdek do školky provádějte vždy do 8:15. Omluvy je nutné provést elektronicky na https://klubslunecnice.webooker.eu/https://klubslunecnice.webooker.eu/.

2. Z provozních důvodů není možné vracet peníze za neodchozené lekce způsobené absencí dítěte ani je převézt do dalšího období.
3. V případě dlouhodobější nepřítomnosti dítěte prokazatelně způsobené zdravotními problémy se řeší vrácení kurzovného individuálně, na základě žádosti rodičů, a po předložení lékařského potvrzení prokazujícího, že se dítě nemohlo daného kroužku účastnit.
4. V případě mimořádné situace, kdy bude nutné zrušit konkrétní lekci, budou rodiče informováni emailem či telefonicky na kontakty uvedené v přihlášce. V takovém případě bude nabídnuta náhradní hodina, a pokud to nebude možné, bude kurzovné za danou lekci vráceno.
5. V případě mimořádné situace, kdy bude nutné zrušit celý kroužek, bude poměrná část kurzovného za nedochozené lekce vrácena - viz STORNO PODMÍNKY A VRÁCENÍ PENĚZ.


Pomůcky a zakázané předměty


1. Informace o potřebných pomůckách, které si s sebou děti budou na kroužek nosit, obdrží rodiče před začátkem kroužků nebo na první lekci přímo od lektora. Lektor rovněž doporučí oděv a obuv vhodné pro daný kroužek.
2. Na kroužky je zakázáno nosit jakékoli předměty, které by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, pokud si lektor takové předměty výslovně nevyžádá.
3. Na kroužky je zakázáno nosit jakékoli omamné či návykové látky.


Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Rodiče souhlasí s tím, aby Klub Slunečnice, z. ú. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávalo jimi poskytnuté osobní údaje své a jejich dětí, a to pro účely daňové evidence, evidence pro zdravotní pojišťovny a další evidence, které jsou nutné pro účel poskytování kroužků pro děti a veškerých případných událostí s tím souvisejících a dále pro vlastní marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky či v papírové podobě, a to po dobu neurčitou.
2. Rodiče souhlasí s tím, aby Klub Slunečnice, z. ú. pořizoval v průběhu lekcí či v prostorách, kde se kroužky odehrávají, fotografické či video záznamy a používalo je k propagaci své činnosti.
.
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.