Image

 PROVOZ MATEŘSKÉHO CENTRA KLUBU SLUNEČNICE, O.S.

1. Mateřské centrum je součástí občanského sdružení Klub Slunečnice. Mateřské centrum si klade za cíl podporovat a rozvíjet zdravé citové a sociální vztahy mezi dětmi a rodiči.

2. Mateřské centrum (dále jen MC) je zařízení sloužící k vzájemnému setkávání maminek a dětí předškolního věku, které nechtějí zůstávat jen doma, ale chtějí žít v kontaktu s okolním světem. Maminkám nabízí možnost užitečně a příjemně prožívat mateřskou dovolenou, navázat nová přátelství, získávat nové zkušenosti a pohledy na výchovu, nové nápady a inspiraci. Děti - pod dohledem svých maminek - získávají první zkušenosti před vstupem do školky, případně školy, navazují nové kontakty, zvykají si na dětský kolektiv.

3. Děti mohou přicházet na programy připravované v rámci MC pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v MC.

5. Každý návštěvník MC (maminka, tatínek, babička aj.) bude zapsán do návštěvní knihy a zaplatí pracovnici MC vstupné.

6. Vstupné (50,- Kč) za rodinu platí na jeden vstup, tj. na jeden dopolední program.

7. Každý nový návštěvník podepíše, že byl seznámen s "Provozním řádem Mateřského centra při Klubu Slunečnice, o.s."

8. V MC je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky.

9. Vstup do prostor MC je možný pouze v přezůvkách či ponožkách. Své svršky a obuv odkládejte v šatně. Kočárky si zamykejte v hlavní chodbě (zámky můžeme i zapůjčit).

10. Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá MC zodpovědnost za vzniklou škodu.

11. Do MC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhajícím onemocněním včetně průjmu apod. a ti, kteří přišli do kontaktu s infekční chorobou. Maminky, buďte rozumné a nevoďte do MC děti ani při pouhém podezření na začínající nemoc!

12. Do MC mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém nebo páchnoucím ošacení.

13. Jídlo a pití se může konzumovat pouze v k tomu vyhrazeném prostoru, což je prostorná kuchyňka s potřebným vybavením.  Do prostoru herny je přísně zakázáno nosit jídlo i pití – zákaz platí pro děti i rodiče.

14. Pokud budete potřebovat jídlo či pití uložit do lednice, je to možné. Jídlo a pití, které chcete uložit, musí být v uzavřených a podepsaných obalech donesených z domova (v MC nejsou k dispozici) a nesmí být skladováno do dalšího dne. Každý návštěvník MC konzumuje pouze své jídlo a pití.

15. Každý rodič krmí pouze své dítě a po sobě i svém dítěti také všechno uklidí. Úklidové prostředky jsou k dispozici v kuchyňce nebo v úklidové místnosti, která je přístupná ze šatny.

16. Návštěvníkům MC nabízíme možnost občerstvení – pracovnice MC Vám ochotně uvaří čaj nebo kávu.

17. Dbejte na bezpečnost dětí. Nenechávejte kávu, čaj a jiné horké nápoje či pokrmy na místech, kam děti dosáhnou (okraj stolu, nízké stolky apod.) a bez dozoru.

18. Každý rodič dbá o čistotu rukou svého dítěte.

19. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na dětském WC jsou k dispozici nočníky. Na nočník dítě vysazujte pouze v prostorách WC. Děti je možné přebalit na přebalovacím pultu, který je k dispozici v prostoru mezi dámskými a pánskými toaletami.   Použité pleny či ubrousky vyhazujte do příslušného odpadkového koše, označeného a umístěného na vedle přebalovacího pultu. Nočník i přebalovaní pult po použití vždy pečlivě očistěte (použitím desinfekčního prostředku, který je umístěn na WC) .Prosíme návštěvníky, aby vše udržovali v čistotě.

20. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte se svými dětmi hračky na své místo, udržujte pořádek v hernách i ostatních prostorech MC, aby se předešlo zbytečným poraněním či úrazům. Dbejte na to, aby se děti k vybavení MC chovaly šetrně. Snažte se hračky typu stavebnic, skládanek a puzzle vždy před vrácením zkompletovat.

21. Buďte tolerantní k "vzájemnému poznávání dětí." Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému dítěti neublížilo. Mějte trpělivost při řešení konfliktů mezi dětmi.

22. Návštěvníci MC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení pracovnic MC, které jsou odpovědné za jeho provoz.

23. S případnými problémy, komplikacemi či připomínkami se rovněž obracejte na pracovnice MC. Rády vám vyjdeme vstříc.

25. Uvítáme vaše nápady a připomínky ke zlepšení a zkvalitnění chodu MC. S velkou radostí také uvítáme mezi sebou aktivní maminky, které by se chtěly do chodu MC chtěly zapojit jako dobrovolnice.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme Vám i Vašim dětem příjemný pobyt v našem MC.